Facebook Twitter YouTube pinterest flipboard Files-fm Tagpaker Raindrop-io Telegram Scribd Slideshare

ΡΕΪΚΙ. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ

REIKI
ΡΕΪΚΙ. ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΑ
Διαβάστε την εισήγηση της κ. Κωνσταντίνας Αλεβίζου  Ἰατρού - Μικροβιολόγου, Ἐκπαιδευτικού στην ημερίδα με θέμα : Εναλλακτικές «θεραπείες». Η «ιατρική» της Νέας Εποχής. (Πολεμικό Μουσείο 17 Μαΐου 2014 - υπό την αιγίδα της Ι.Μ. Γλυφάδας).

1.3. ΡΕΪΚΙ.
Ὑπάγεται καί αὐτό στίς "βιοενεργειακές θεραπεῖες" τῆς Ν. Ἐποχῆς. Ἐδῶ ἀπουσιάζει ἡ χρήση κάθε ὑλικοῦ στοιχείου, ὅπως φαρμάκου, βελόνας, μάλαξης κλπ. καί ὑπάρχει μόνο πνευματική διάσταση.

1.3.1. Ἅς δοῦμε ὅμως τί εἶναι τό ρέϊκι.
Ὁ ἰαπωνικός  ὅρος Ρέϊκι σημαίνει συμπαντική ἐνέργεια τῆς ζωῆς ἤ θεϊκή δύναμη, ἡ ὁποία, ὅπως λένε,  μπορεῖ νά μεταδοθεῖ ἀπό τούς μυημένους, μέ τό ἄγγιγμα τῶν χεριῶν (1) πάνω στό σῶμα, ἤ λίγα ἑκατοστά πάνω ἀπό αὐτό, ἤ ἀκόμα καί ἀπό ἀπόσταση.

Τό παραδοσιακό ρέϊκι εἶναι τό Οὐσούι ρέϊκι, πού θεωρεῖται ὅτι ὑπῆρχε στήν ἀρχαιότητα καί ξανα-ἀνακαλύφθηκε στήν Ἰαπωνία τόν 19ο αἰώνα ἀπό τόν Μικάο Οὐσούι. Λέγεται ὅτι κάποια στιγμή ἀνέβηκε στό βουνό Κουριγιάμα, ὅπου ἐπί 21 μέρες ἔκανε νηστεία καί διαλογισμό. Στό τέλος αὐτῆς τῆς περιόδου, ἔνοιωσε ξαφνικά μία δυνατή ἐνέργεια στήν κορυφή τῆς κεφαλῆς του. Τήν ἐνέργεια αὐτή, τήν ὀνόμασε Ρέϊκι καί ἀπό τότε καθιερώθηκε αὐτός ὁ ὅρος.(2)

1.3.2. Πῶς διαφημίζεται τό Ρέϊκι.
Ὅπως σέ ὅλες τίς ἐναλλακτικές "θεραπεῖες", ἀναφέρονται πάρα πολλά ὀφέλη. Γράφουν χαρακτηριστικά: "Τό ρέϊκι θεραπεύει τόν ἑαυτό μας, τούς ἄλλους, τά ζῶα, τά φυτά καί ὁλόκληρο τόν πλανήτη! (3)
Οἱ θεραπευτές, πού δέν εἶναι φυσικά γιατροί, τό μόνο πού κάνουν εἶναι νά τοποθετοῦν τά χέρια τους πάνω ἀπό τά τσάκρας δηλ. τά ὑποτιθέμενα ἐνεργειακά κέντρα τοῦ σώματος, τά ὁποῖα ἐπιστημονικά δέν ὑφίστανται, καί μέσω διαλογισμῶν καί νοητῶν συμβόλων νά ἐπικαλοῦνται ἀόρατες μυστικές δυνάμεις. Οἱ ἴδιοι ἀναφέρουν στά κείμενά τους :
"Στό Ρέϊκι δέν κάνουμε διάγνωση, γιατί δέν χρειάζεται. Ἡ θεραπεία εἶναι μία.
Στό Ρέϊκι δέν μποροῦμε νά κάνουμε λάθος, γιατί δέν μεσολαβεῖ τό μυαλό μας. Ἡ θεραπεία εἶναι μία.
Τό ἄτομο δέν γιατρεύεται ἀπό ἐμᾶς. Ἐμεῖς δέν κάνουμε τίποτα. Δίνουμε μόνο Ρέϊκι, ὅπως θά δίναμε ἕνα ποτήρι νερό. Βάζουμε τά χέρια μας κοντά στό σῶμα καί τό σῶμα παίρνει ὅ,τι χρειάζεται. Αὐτό εἶναι ὅλο. Δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού γιατρεύουμε. Τό Ρέϊκι γιατρεύει."  (2)
Τό ρέϊκι λοιπόν ταυτίζεται μέ μία μεταφυσική δύναμη.

1.3.3. Πῶς γίνεται μία θεραπευτική συνεδρία.
Ἡ συνεδρία ξεκινᾶ μέ ἕνα σύντομο διαλογισμό Γκασό (Gassho). Ἀναφέρουν: " Κατά τή διάρκεια τοῦ διαλογισμοῦ μπορεῖτε νά ἐπικαλεστεῖτε, ἄν τό ἐπιθυμεῖτε,τούς ἀγγέλους / ὁδηγούς τοῦ Ρέϊκι, τόν φύλακα ἄγγελο καί τόν ἀνώτερο ἑαυτό (τούς δικούς σας ἀλλά καί τοῦ δέκτη), καθώς καί ὅποια ἄλλη ὀντότητα τοῦ φωτός ἐπιθυμεῖτε..."(2).
Κατόπιν ἡ συνεδρία συνεχίζει μέ τήν ἐπίθεση τῶν χεριῶν στά "τσάκρας" τοῦ σώματος.
Ἐδῶ βρισκόμαστε καθαρά  σέ χῶρο μαγείας καί ἀποκρυφισμοῦ. Αὐτό φαίνεται ξεκάθαρα καί ἀπό τίς μυήσεις, πού πρέπει νά πάρει κανείς, προκειμένου νά ἀσκήσει τήν" θεραπευτική" τοῦ Ρέϊκι.

1.3.4. ΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΡΕΪΚΙ
Οἱ βαθμοί μύησης τοῦ ρέϊκι εἶναι τρεῖς καί δίνονται ἀπό ἕναν δάσκαλο-Μaster reiki. "Ὁ πρῶτος βαθμός Ρέϊκι:  Στόν βαθμό αὐτό μαθαίνουν  γενικές ἀρχές τοῦ ρέϊκι καί βασικές ἀποκρυφιστικές τεχνικές , ὅπως ἡ τοποθέτηση τῶν χεριῶν κλπ.

Μύηση τοῦ 2ου βαθμοῦ ρέϊκι.
Ὁ δάσκαλος παραδίδει στόν μυούμενο τρία μυστικά ἱερά σύμβολα (6). Εἶναι τά σύμβολα αὐτῆς τῆς «θεοποιημένης ζωτικῆς ἐνέργειας». Παλαιότερα ἀπαγορευόταν νά ὑπάρχουν σέ χαρτί. Σήμερα ἔχουν λίγο πολύ ἀπελευθερωθεῖ καί τά βρίσκουμε. Τά σύμβολα τοῦ ρέϊκι τά σχεδιάζουν στόν ἀέρα, μέ τό χέρι, "σάν νά σχεδιάζεις μέ αἰθέρια μπογιά σέ ἕναν ἀόρατο καμβά." (7)  Ἔπειτα τά ὀνοματίζουν 3 φορές. Κάθε σύμβολο ἔχει τό δικό του ὄνομα. Λένε πώς μόνο στό 2ο βαθμό  τά σύμβολα γίνονται ζωντανά, ἕτοιμα γιά θεραπεία.(7)

2ος  βαθμός μύησης καί τά τρία (3) σύμβολα τοῦ 2ου βαθμοῦ.
Τά σύμβολα λοιπόν αὐτά δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ἐπικλήσεις σέ πνευματικές δυνάμεις.
Στόν 2ο βαθμό μαθαίνουν νά δίνουν καί θεραπεία ἀπό ἀπόσταση ἀφοῦ τό ρέϊκι  ὅπως λένε εἶναι πέρα ἀπό τόπο καί χρόνο.

Μύηση τοῦ 3ου βαθμοῦ ρέϊκι.
Ἐδῶ ὁ μυούμενος  λαµβάνει καί τό τέταρτο σύμβολο τοῦ Ρέϊκι, τό Σύμβολο τοῦ Μάστερ! (6) Αὐτό ὅπως λένε οἱ ἴδιοι εἶναι τό πιό ἰσχυρό καί καθαρά πνευματικό σύμβολο καί οἱ χρήσεις καί οἱ δυνατότητές του εἶναι ἄπειρες.(7) Στόν Τρίτο Βαθμό οἱ Δάσκαλοι «ἐκχωροῦν τόν πλήρη ἔλεγχο τῶν θεραπειῶν στά πνεύματα-ὁδηγούς τους» τά ὁποῖα «διευθύνουν ὅλα τά τεκταινόμενα» (8)
Φυσικά οἱ συνεδρίες ρέϊκι, ἀλλά κυρίως  οἱ μυήσεις, τά σεμινάρια καί τά προγράμματά  τους εἶναι πολύ δαπανηρά.

Ὑπάρχουν πολλά εἴδη ρέϊκι. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι τό ἀγγελικό ρέϊκι, στό ὁποῖο γίνεται ἀπροκάλυπτα ἐπικοινωνία καί σύνδεση μέ πνεύματα -ἀγγέλους. Μόνο πού ἐδῶ παρόντες, εἶναι μόνο οἱ πεπτωκότες ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς ἄγγελοι φωτός, γεμάτοι ἀγάπη καί δύναμη, γιά νά παραπλανήσουν καί νά διεισδύσουν ὕπουλα στίς ψυχές μας. Καί  ὡς πονηροί πού εἶναι τά καταφέρνουν πολύ καλά, νά ἐξαπατήσουν ἀκόμα καί ἀνθρώπους πού βρίσκονται στό χῶρο τῆς ἐκκλησίας. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς προειδοποιοῦν ὅτι οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ δέν ἐμφανίζονται παρά μόνο σέ ἐξαιρετικές περιπτώσεις σέ ἁγίους καί ταπεινούς ἀνθρώπους  καί  ΠΟΤΕ μέσῳ μεθόδων καί τεχνικῶν πού καλλιεργοῦν τήν ἔπαρση καί τόν ἐγωισμό.  Ἅς μή γελιέται λοιπόν κανείς ἀπό τίς διαφημίσεις τους, ὅτι τό ρέϊκι εἶναι ὅ,τι πιό ἁπλό καί ἁγνό ὑπάρχει, ἀκόμα καί ἄν οἱ "θεράποντες" χρησιμοποιοῦν λιβάνι, ἁγιασμό, εἰκόνες ἤ καί χριστιανικές προσευχές.

1.3.5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΡΕΪΚΙ.
(1) Πανελλήνιος Σύλλογος Ρέϊκι.
(2) "Ἐγχειρίδιο Οὐσούι Ρέϊκι –Βαθμός Ι"  Ἐπιμέλεια: Ἄννα Ἀποστολίδου Ἅγιος Δημήτριος 2011  Ἐγχειρίδιο Οὐσούι Ρέϊκι –Βαθμός Ι .
(3) ΣΥΝΟΨΗ: 49 Χρήσιμες Πληροφορίες Ρέϊκι!-Reiki www.reiki.gr.
(4) oshoathens.com.
(5) Πλήρης Ὁδηγός: Τά πάντα γιά τό Reiki  Εἰσαγωγή στό Reiki   www.reiki.gr.
(6) Πλήρης Ὁδηγός: Τά πάντα γιά τό Reiki. Εἰσαγωγή στό Reiki  www.reiki.gr.
(7) θεραπευτικό Σύστημα Usui Reiki Master  REIKI ACADEMY Manual 2 Χαράλαμπος Ἰωάννου 2008   www.reikimasterprogram.com.
(8) Ρέϊκι: θεραπεία ἤ ἀποκρυφισμός; (Ἑλένη Ἀνδρουλάκη, Καθηγήτρια) alopsis  (Πηγή: Ἱερά Μητρόπολη Γλυφάδας).

Πηγή : http://www.egolpion.net/konstna_enallaktikes.el.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Προσοχή !!! Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το blog έχουν ενημερωτικό σκοπό και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή κάποιου ειδικού σε θέματα διατροφής και υγείας. Προτού ξεκινήσεις κάποιο πρόγραμμα διατροφής ή κάποια θεραπεία, συμβουλέψου έναν διατροφολόγο ή έναν ιατρό ή άλλον ειδικό υγείας.